DEMOGRAFICZNA PROGNOZA

Demograficzna prognoza ludności Polski na lata    1995—2000 (zob. Rocznik Statystyczny, 1988) liczba osób starszych (powyżej 60 roku życia) w Polsce — w najbliższych latach będzie    systematycznie wzrastać z przypuszczalnej wielkości 6030 tys. (15,32% całej ludności) w 1995 roku do 6226 tys. (15,44%) w roku 2000, przy czym niewielkie zróżnicowanie da się zauważyć ze względu    na płeć. Oto przykłady: liczba mężczyzn…


SKIEROWANIE DO DOMÓW POMOCY

Prowadzenie spraw związanych ze skierowaniem do domów pomocy społecznej dla ludzi w starszym wieku lub z usługami opie­kuńczymi i pielęgnacyjnymi; i wreszcie planowanie i realizowanie specjalnych programów wspomaga­jących rozwój człowieka starszego, czyli kształtowanie postawy akcep­tacji starzenia się jako zjawiska naturalnego oraz pomaganie w psychi­cznym i społecznym przygotowaniu się do starości. Szkice z gerontologii społecznej — zawarte w…


GŁÓWNE ZADANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Do głównych zadań pracownika socjalnego — geragoga, moim zdaniem, powinny należeć:organizowanie, zwłaszcza w ośrodkach?wielkomiejskich, cen­tralnego punktu konsultacyjnego dla osób starzejących się i starych, która to placówka prowadziłaby działalność informacyjną, poradnic­two geragogiczne oraz pomagała w rozwiązywaniu indywidualnych problemów życiowych ludzi starych;prowadzenie na danym terenie demograficznego rejestru ludzi starszych (powyżej 60 roku życia) oraz diagnozowanie potrzeb tej…


WZGLĘDY MATERIALNE

Interwencyjna rola państwa powinna ograniczać się jedynie do sytuacji, gdy ze względów materialnych bądź moralnych zagrożona jest możliwość spełniania przez rodzinę jej podstawowych funkcji. Należy przygoto­wać zawodowo służby socjalne do pracy z człowiekiem starym oraz niepełnosprawnym w szerszym niż dotychczas zakresie (zob. Instytu­cjonalne formy pomocy społecznej…, 1994). Mam na myśli kształcenie licznej kadry pracowników socjalnych…


PRZYJĘTA ZASADA

Przyjęta zasada fakultatywności opieki „nadaje pomocy społecznej filantropijny charakter, przejawia­jący się degradacją świadczeniobiorców do roli społecznie napiętno­wanych jałmużnikó w, traktowanych z lekceważeniem i pogardą”. Pra­wodawcy zdają się zapominać, że ludzie starzy nie pracują, ale mają prawo godnie żyć. Stąd też ironiczne hasło emerytów (zob. Szczepań­ski, 1995): „Żyjmy krócej, państwo dopłaca do każdego dnia naszego życia”. Niezbędne…


KONIECZNOŚĆ ZMIAN PRZEPISÓW

Konieczne wydają się zmiany w przepisach prawnych, dotyczące np. zabezpieczenia emerytalnego czy pomocy społecznej, a w szczególności dostosowanie modelu pol­skiej polityki społecznej do uznanych powszechnie międzynarodowych standardów w tym zakresie. System prawny dotyczący społeczności „trzeciej fali” —jak okre­śla seniorów Alvin Toffler — powinien być zgodny z takimi dokumen­tami i pakietami praw człowieka, jak: Konwencja Praw Człowieka,…


CZAS TRANSFORMACJI

Nie chodzi o jednorazowe akcje w rodzaju Międzynarodowego Roku Seniora bądź Europejskiego Roku Ludzi Starych i Solidarności Międzygeneracyjnej, ale o stałe progra­mowanie systemowych rozwiązań lub działań na rzecz odchodzącej generacji. Czas transformacji ustrojowej charakteryzują dotkliwe zjawiska: spadek poziomu życia, spowodowany kryzysem gospodarczym, wzro­stem cen i kosztów utrzymania oraz inflacją, załamanie się budownic­twa mieszkaniowego, a także niedostatek…


INTENSYWNE PRZEMIANY

Tadeusz Chróścielewski w jednym z listów adresowanych do mnie zamieścił znaczący dopisek: „Niech Pan się nigdy nie starzeje — to żaden interes”, a myśl tę dokładniej wyjaśnia i rozwija wspomniany esej Szczepańskiego: „Starość nie ma już (…) złudzeń — życie prze­chodzi, zwalczane zjawiska pozostają, przeglądając wstecz swoje życie ludzie starzy widzą, jakie złudzenia traktowali poważnie,…


SYTUACJA LUDZI STARSZYCH

Wydaje się bowiem, że można wybrać ich głosami prezydenta-emeryta, a później parlament opanowany przez większość emerytów”. Sądzę, że nie grozi nam gerontokracja — rządy starców i „prawo­dawstwo siwowłosych”, gdyż wyraźnie zmniejsza się zainteresowanie osób starszych działalnością publiczną, społeczną bądź też polityczną, a ich energię pochłania zaspokajanie elementarnych — biologicznych psychicznych — potrzeb życiowych. Zdaniem Barbary Szatur-Jaworskiej (1991) „rozgoryczenie…


CZAS PRZEMIJANIA

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach świata, wzrasta liczba osób trzeciego i czwartego wieku, ludzi złotej jesieni, jak meta­forycznie się ich określa, a wśród nich rzesza niedołężnych starców, często wymagających stałej troski lub opieki. Fakt ten stawia nowe problemy przed społeczeństwem, ponieważ musi ono realizować mo­ralny i prawny obowiązek prowadzenia socjalnej polityki państwa…