Dla pierwotnego myśliwego las był tylko miejscem polowania; dla czło­wieka współczesnego jest on także źródłem różnorod­nych surowców, zabezpieczeniem przed erozją gleby, miejscem wypoczynku, polem naukowych obserwacji itd. A zatem podobne środowisko przyrodnicze może dostarczać środków do zaspokajania bardzo rozmaitych potrzeb ludzkich, pobudzać do zupełnie odmiennych działań. Przy minimalnych, praktycznie niedostrze­galnych zmianach środowiska geograficznego zachodzić mogą olbrzymie zmiany we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego, jak np. burzliwy rozwój przemysłu, zasadnicze zmiany ustroju społeczno-politycznego i systemów wierzeń, rozwój oświaty i upowszechnienie kultury itp. Jedynie na niskich szczeblach rozwoju produkcji życie ludzi, ich potrzeby i sposób ich zaspo­kajania są ściśle uzależnione od urodzajności gleby, charakteru i obfitości flory i fauny, istniejących na danym terenie zasobów naturalnych itp. Stopień zależności człowieka od przyrody, jej nasi­lenie i formy są uwarunkowane stanem rozwoju sił wytwórczych, cywilizacji.