Kultura może wpływać nawet na modyfikację cech i wyglądu ze­wnętrznego ludzkiego ciała. Obyczaje i moda nakazują niekiedy deformację pewnych części ciała, jak np. krępowanie stóp młodym dziewczętom w dawnych Chinach, wydłużanie szyi za pomocą specjalnych odrę- czy u niektórych plemion murzyńskich. Na budowę ciała może także wywierać wpływ tradycyjny system chowania i odżywiania dzieci. Mówi się często, że kultura stanowi swoiste wyposa­żenie człowieka, które różni go od zwierząt, wyposażo­nych w dziedziczone biologicznie naturalne środki przystosowania organizmu do środowiska. Wytwory kultury, takie np. jak łopata, nóż czy ubranie, zastępu­jące człowiekowi pazury, kły czy sierść, nie są przekazy­wane genetycznie (za pośrednictwem chromozomów komórek rozrodczych), lecz poprzez kontakt społeczny. Oprócz dziedziczenia biologicznego człowiek ma po­nadto swoisty mechanizm dziedziczenia społecznego — przekazywania następnym pokoleniom dorobku kultu­rowego poprzez uczenie.