Produkcja wyodrębniła człowieka ze świata zwie­rząt i charakteryzuje od strony genezy specyfikę społeczeństwa ludzkiego. „Ludzi można odróżniać od zwierząt ze względu na świadomość, religię albo na cokolwiek się zresztą zechce. Sami oni poczynają się od zwierząt odróżniać, gdy tylko zaczynają wytwarzać sobie środki do życia  Produkcja, stanowiąc główną cechę specyficzną społeczeństwa ludzkiego, leży u podstaw innych jego cech specyficznych: kształ­towania się ludzkiej formy zmysłów, myślenia i języ­ka oraz swoistego charakteru dziedziczenia — nie tylko biologicznego, lecz także dziedziczenia material­nych rezultatów działalności ludzkiej, materialnego środowiska społecznego, a także uprzedmiotowionych dóbr kultury. Produkcja — jak to będzie dalej przedstawio­ne _ jest tą zmienną sferą życia społecznego, tą wiel­kością zmienną, która ma stałe, własne, „samodzielne źródła rozwojowe. W sposobie produkcji ukryte są najgłębsze przyczyny zmian zachodzących w całym życiu społecznym.