Były to co prawda narzędzia jeszcze bardzo prymitywne, ka­mienne tłuki pięściowe i skrobacze sporządzane za pomocą łupania, jednakże ta właśnie technika wytwa­rzania narzędzi — technika kamienia łupanego — jest charakterystyczna dla epoki trwającej kilkaset tysię­cy lat, zwanej paleolitem (od słów: palaios — stary lithos — kamień).Dopiero osiem tysięcy lat temu rozpoczyna się epo­ka neolitu (od słów: neos — nowy i lithos — kamień), której cechą jest między innymi to, że wytwarzano wówczas narzędzia posługując się nową techniką — techniką kamienia gładzonego. Narzędzia metalowe pojawiają się mniej więcej w czwartym tysiącleciu przed naszą erą. Epoka paleolitu obejmuje ponad 98% całego okresu istnienia człowieka. Zapoczątkowała ją właśnie prymitywna wytwórczość pitekantropów. Pitekantropy znały także sztukę podtrzymywania i wy­korzystywania ognia, a zaczątkowe wklęsłości w czasz­ce nad ośrodkami mowy wskazują, że jeśli chodzi o  sposób porozumiewania się tych istot, to posługiwa­ły się one swoiście ludzką mową artykułowaną w jej zalążkowej formie.